Klara Stock Market Adviser AB har specialiserat sig på rådgivning till små och medelstora bolag där vi på ett aktivt sätt arbetar närmre våra klienter än vid traditionell rådgivning.

Tjänster för noterade bolag

Corporate Finance

 • Hantering och projektledning av Lex ASEA utdelningar
 • Hantering och projektledning av offentliga uppköpserbjudanden
 • Strategisk rådgivning till ägare och styrelse
 • Rådgivning och hantering av koncernstrukturer
 • Rådgivning kring frågor om aktiemarknadens regelverk
 • Insiderfrågor
 • Incitamentprogram

Vår mångåriga erfarenhet, breda specialistkompetens och vår projektledningsledningsförmåga möjliggör en effektiv och kvalitativ hantering av transaktioner med fokus på värdeskapande för våra klienter.

Kapitaliseringar

 • Initial bedömning av bolagets förutsättningar och potential för kapitalisering
 • Analys och framtagande av finansieringsstruktur och strategi för kapitalanskaffning
 • Genomgång och utarbetande av investment case
 • Hantering av ägarfrågor
 • Upparbetat nätverk av värdepappersbolag
 • Projektledning
 • Stöd och rådgivning till ledning och styrelse

Många bolag saknar praktisk erfarenhet av kapitalanskaffning samtidigt som mindre utvecklingsbolag inte alltid har interna resurser att hantera tidskrävande kapitaliseringsprocesser. Genom rätt förberedelser och med fokus på värdeskapande för våra klienter är vår målsättning att skapa lyckade kapitaliseringar och underlätta processen.

Corporate Governance

 • Framtagande och implementering av bolagsstyrningsrutiner såsom arbetsordningar, policies och riktlinjer
 • Regelefterlevnad och regelstyrning
 • Personal- och ledningsutveckling
 • Översyn och uppdatering av ekonomiska rutiner
 • Utvärdering av ledning och styrelse
 • Löpande stöd till styrelse och ledning

Som publikt bolag är det extra viktigt att följa regelverk och god sed på aktiemarknaden för att skapa förtroende och långsiktigt värdeskapande. Väl anpassade styrdokument skapar trygghet och ger en effektivare styrning av bolaget. Klara Stock Market Adviser AB kan vara ett stöd till din verksamhet där vi skräddarsyr rutiner och riktlinjer som vid var tid är anpassade till bolagets utveckling.

Kris- och riskhantering

 • Hantering av kontrollbalansräkningssituationer
 • Genomgång av företagsstruktur och hantering av omstruktureringar
 • Finansieringsrådgivning
 • Utvärdering av alternativa avyttringsvägar med fokus på att skydda aktieägarvärden
 • Exitstrategier
 • Stöd till ledning och styrelse

Noterade ställs ofta inför utmaningar och många gånger kan bolag med goda affärsmöjligheter råka ut för underkapitalisering eller oväntade kortsiktiga slag i verksamheten. Klara Stock Market Adviser AB har lång erfarenhet av rådgivning och operativ ledning av bolag som är i behov av omstruktureringar och/eller utmanande finansieringsbehov.

Listbyten till reglerad marknadsplats

 • Analys av behov, förutsättningar och timing för listbyten till reglerad marknad
 • Planering och projektledning av process – vi arbetar gärna operativt i bolag under begränsade tider, direkt underställda VD eller styrelse
 • Hantering och bistå i kontakt med revisorer och advokatbyråer.
 • Stöd och rådgivning till ledning, styrelse och ägare under processen

Med erfarenhet från över 100 noteringar tar vi ett helhetsgrepp över projektet och tillser att listbytet sker kostnadseffektivt samtidigt som styrelse och ledning får stöd och rådgivning genom hela projektet.

Bolags- och avtalsrätt

 • Hantering av årsstämmor och extra bolagsstämmor
 • Projektledning
 • Anställnings och VD-avtal

Vid genomförande av bolagsstämmor erbjuder Klara Stock Market Adviser AB en helhetslösning med projektledning, upprättande av erforderlig dokumentation och ordförandeskap vid bolagsstämman. Med erfarenhet från hundratals bolagsstämmor får du som klient en smidig och trygg hantering.

Kommunikation & IR

 • Analys och stöd vid framtagande av prospekt, företagspresentationer och pressmeddelanden
 • Strategi för kommunikation gentemot aktiemarknaden och aktieägare
 • Stöd och rådgivning till IR-funktion

Välbalanserad kommunikation till aktiemarknaden är viktig, samtidigt som det är ett måste att sticka ut bland det stora antalet noterade bolag. Klara Stock Market Adviser AB hjälper er som bolag att belysa styrkor i kommunikationen mot aktiemarknaden och skapa en långsiktig investment story förankrad i bolagets verksamhet.

Ett brett utbud av finansiell och legal rådgivning

Klara Stock Market Adviser erbjuder ett brett tjänsteutbud anpassat för tillväxtbolags olika behovsfaser. Vi erbjuder en kostnadseffektiv och flexibel rådgivning anpassat för varje bolags behov.

Med fokus på projektledning, struktur och värdeskapande skapar vi trygghet och avlastning för styrelse och ledning.