Klara Stock Market Adviser AB har specialiserat sig på rådgivning till små och medelstora bolag där vi på ett aktivt sätt arbetar närmre våra klienter än vid traditionell rådgivning.

Tjänster för onoterade bolag på väg mot börs

IPO readiness

 • Analys av behov, förutsättningar, marknadsplats och timing för notering
 • Hantering av förberedelser och implementering av interna styrrutiner anpassade för noterade bolag,
 • Bistå i kontakt med börs och värdepappersbolag
 • Bistå i kontakt med revisorer och advokatbyråer
 • Projektledning från start till notering
 • Stöd och rådgivning till ledning, styrelse och ägare

Vid en börsintroduktion till reglerad marknad är det viktigt att förutsättningarna och timingen är rätt. Klara Stock Market Adviser AB har i olika roller såsom projektledare och CFO erfarenhet från över 100 noteringar och kan bistå ert bolag med rådgivning kring förutsättningar samt som stöd för ledning och styrelse i tidskrävande projekt.

Corporate Finance

 • Hantering och projektledning av exit och uppköp
 • Strategisk rådgivning till ägare och styrelse
 • Rådgivning och hantering av koncernstrukturer
 • Rådgivning kring frågor om aktiebolagsrättsliga regelverk
 • Incitamentprogram

Vår mångåriga erfarenhet, breda specialistkompetens och vår projektledningsledningsförmåga möjliggör en effektiv och kvalitativ hantering av transaktioner med fokus på värdeskapande för våra klienter.

Kapitaliseringar

 • Initial bedömning av bolagets förutsättningar och potential för kapitalisering
 • Analys och framtagande av finansieringsstruktur och strategi för kapitalanskaffning
 • Genomgång och utarbetande av investment case
 • Hantering av ägarfrågor
 • Upparbetat nätverk av värdepappersbolag
 • Projektledning
 • Stöd och rådgivning till ledning och styrelse

Många bolag saknar praktisk erfarenhet av kapitalanskaffning samtidigt som mindre utvecklingsbolag inte alltid har interna resurser att hantera tidskrävande kapitaliseringsprocesser. Genom rätt förberedelser och med fokus på värdeskapande för våra klienter är vår målsättning att skapa lyckade kapitaliseringar och underlätta processen.

Bolagsstyrning – Corporate Governance

 • Framtagande och implementering av bolagsstyrningsrutiner såsom arbetsordningar, policies och riktlinjer
 • Regelefterlevnad och regelstyrning
 • Personal- och ledningsutveckling
 • Översyn och uppdatering av ekonomiska rutiner
 • Utvärdering av ledning och styrelse
 • Löpande stöd till styrelse och ledning

Väl anpassade styrdokument skapar trygghet och ger en effektivare styrning av bolaget. Klara kan vara ett stöd till din verksamhet där vi skräddarsyr rutiner och riktlinjer som vid var tid är anpassade till bolagets utveckling.

Inför en börsintroduktion måste bolagets interna regelverk och styrsystem anpassas till nya och utökade regelverk och lagar, bl.a. Aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning och Börsens regelverk.

Kris- och riskhantering

Tillväxtbolag ställs ofta inför utmaningar och många gånger kan bolag med goda affärsmöjligheter råka ut för underkapitalisering eller slag oväntade kortsiktiga slag i verksamheten. Klara Stock Market Adviser AB har lång erfarenhet av rådgivning och operativ ledning av bolag som är i behov av omstruktureringar och/eller utmanande finansieringsbehov.

Exempel på tjänster:

 • Hantering av kontrollbalansräkningssituationer
 • Genomgång av företagsstruktur och hantering av omstruktureringar
 • Finansieringsrådgivning
 • Stöd till ledning och styrelse

Bolags- och avtalsrätt

 • Hantering av årsstämmor och extra bolagsstämmor
 • Projektledning
 • Aktieägaravtal
 • Anställnings och VD-avtal
 • Hantering av aktiebok inför Euroclear-anslutning

Vid genomförande av bolagsstämmor erbjuder Klara Stock Market Adviser AB en helhetslösning med projektledning, upprättande av erforderlig dokumentation och ordförandeskap vid bolagsstämman. Med erfarenhet från hundratals bolagsstämmor får du som klient en smidig och trygg hantering.

Kommunikation & IR

 • Analys och stöd vid framtagande av prospekt, företagspresentationer och pressmeddelanden
 • Strategi för kommunikation gentemot aktieägare och investerare
 • Stöd och rådgivning till IR-funktion

Välbalanserad kommunikation till aktieägare och investerare är viktig. Klara Stock Market Adviser AB hjälper er som bolag att belysa styrkor i kommunikationen och skapa en långsiktig investment story förankrad i bolagets verksamhet.

Ett brett utbud av finansiell och legal rådgivning

Klara Stock Market Adviser erbjuder ett brett tjänsteutbud anpassat för tillväxtbolags olika behovsfaser. Vi erbjuder en kostnadseffektiv och flexibel rådgivning anpassat för varje bolags behov.

Med fokus på projektledning, struktur och värdeskapande skapar vi trygghet och avlastning för styrelse och ledning.